Dit vinden wij belangrijk

 
 • Goede openbare voorzieningen: straten, pleinen, parken en plantsoenen maar ook goed openbaar vervoer;
 • Aanpakken en bespreekbaar maken van overlast;
 • Zorgen voor veiligheid;
 • In ere houden van tradities en ons culturele bezit;
 • Extra waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers voor hun onmisbare inzet voor oudere en hulpbehoevende medeburgers;
 • Geld dat voor zorg bestemd is blijft ook voor zorg beschikbaar;
 • Begrip voor elkaar: jong/oud, met en zonder beperking ongeacht afkomst, geloof en seksuele geaardheid;
 • Burgers zijn niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun medeburgers verantwoordelijk;
 • Inzetten van sociale netwerken van senioren. Zij zijn een potentiële bron voor mantelzorg, vrijwilligerswerk en nieuwe lokale initiatieven, bijvoorbeeld op het terrein van lokale energiewinning, natuurbeheer en zorg (zorgcoöperaties);
 • Venlo is een ‘dementievriendelijke gemeenschap’ en maakt zich samen met maatschappelijke partners sterk voor het terugdringen van eenzaamheid;
 • Iedereen doet mee;
 • Iedereen werkt mee;
 • Iedereen praat mee.

VSP Programma

De Venlose Senioren Partij ( VSP ) staat voor een leeftijdsvriendelijk Groot-Venlo.

 De Venlose Senioren Partij(VSP) is een lokale politieke partij die vindt dat:

 • mensen van alle leeftijdsgroepen, actief kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten;
 • mensen, ongeacht hun leeftijd, kleur, geaardheid en geloof respectvol worden behandeld;
 • de meest kwetsbare groepen worden beschermd.

Een leeftijdsvriendelijk Venlo is een veilige plek die mensen helpt om gezond en actief te blijven. Leeftijdsvriendelijkheid begint bij het luisteren naar de mensen en begrijpen wat ze willen en nodig hebben om kwaliteitsvol ouder te worden.  De VSP is niet gebonden aan een landelijk verkiezingsprogramma. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor betrouwbaar besturen dat in het teken staat van een goede leefbaarheid en welzijn voor alle inwoners in Venlo.

Dus voor jong én oud. Voor burger én ondernemer.

Het aandeel inwoners van 50 jaar en ouder is in de gemeente Venlo nu al meer dan 50%. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar zal stijgen. Daarom komen nu in Venlo de senioren in beweging. Dit om er voor te zorgen dat de Venlose senioren in de gemeenteraad gaan meepraten en meebeslissen over hun eigen toekomst en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. De VSP staat midden in de samenleving en zal het contact met de inwoners zoeken door actief naar ze toe te gaan en om hun mening te vragen. Venlo is een gemeente waar inwoners in rust en veiligheid kunnen leven met een goede economische bedrijvigheid. Een gemeente waar inwoners kunnen werken en recreëren en waar voldoende onderwijsmogelijkheden zijn.

Burgerparticipatie is voor de VSP een belangrijk uitgangspunt. Wij willen dat de inwoners mee kunnen denken over hun woon- en leefomgeving en om aan goede ideeën en initiatieven vorm te geven. De komende jaren zal het een belangrijk agendapunt zijn om in de Venlose samenleving de inwoners bij het bestuur te betrekken. 

Bestuurlijke vernieuwing zal door ons, daar waar het vooral bijdraagt aan een betere verhouding tussen burger en bestuur, worden ondersteund.

Dat kan op verschillende domeinen, zoals:

1 Wonen:

Kwalitatieve, betaalbare en goed ontworpen huisvesting voor iedereen en in alle dorpen en wijken heeft een belangrijk invloed op de gezondheid en de levenskwaliteit van ouderen. Hierdoor kunnen mensen zelfstandig en actief ouder worden in hun omgeving. De betaalbaarheid van huisvesting geeft mensen rust, een gevoel van stabiliteit en draagt bij tot hun sociale inclusie. Inherent draagt huisvesting ook tot iemands’ sociale identiteit, status en plaats in de samenleving.

Speerpunten van de Venlose Senioren Partij :

 • Om doorstroming te bevorderen is bouwen voor oud de oplossing voor jong;
 • Aandacht voor bijzondere groepen op de woningmarkt;
 • Het bouwen bevorderen in alle wijken en kernen; indien nodig buiten de rode contouren;
 • Bouwen door lokale (bouw)ondernemers geniet de voorkeur;
 • Het onderzoeken van mogelijkheden om leegkomende gebouwen in de hele gemeente Venlo te slopen of om te bouwen tot woningen, middels het instellen van een sloopfonds en of van een stimuleringsregeling;

2 Bewonersparticipatie:

De Venlose Senioren Partij vindt dat de burgers van Venlo de deskundige van hun directe leef- en woonomgeving zijn. Een goede samenwerking tussen hen en andere deskundigen, zoals b.v. gemeente, politie en ondernemers, zorgt voor een op lange termijn duurzame kwaliteitsverbetering van die directe leef- en woonomgeving.

Aan de doorontwikkeling van de samenwerking met ‘onze’ burgers dient verder invulling gegeven te worden.

Speerpunten van de Venlose Senioren Partij:

 • De doorontwikkeling van bewonersparticipatie moet op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid inhoud gegeven worden;
 • Dorps- en wijkraden krijgen een eigen budget voor de duurzame (door)ontwikkeling van de samenhang in hun dorp en/of wijk;
 • Inwoners worden in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd en betrokken bij ontwikkelingen in hun straat, buurt, wijk of dorp.

3 (sociale)Veiligheid:

Aandacht voor (sociale)veiligheid m.n. in de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van een leeftijdsvriendelijke omgeving. De openbare ruimte ondersteunt of belemmert fysieke activiteiten, en daardoor ook de gezondheid en het welzijn van de inwoners. De inrichting van de publieke ruimte heeft een grote impact op de mobiliteit, de toegang tot diensten, sociale participatie, de onafhankelijkheid van mensen en finaal de kwaliteit van leven, die verbetert wanneer senioren zelfstandig naar buiten kunnen gaan. Een aangename stad met goed onderhouden straten en voetpaden, voldoende rustplaatsen,  en toegankelijke openbare gebouwen, zorgt voor een goede en veilige leefomgeving. Zo’n leefomgeving bevordert het gebruik van de openbare ruimte en bevordert interactie met anderen. Bovendien is het aanpassen van de openbare ruimte niet enkel gunstig voor senioren, maar voor alle inwoners.

Speerpunten van de Venlose Senioren Partij:

 • Kwalitatief goed groenonderhoud en onderhoud van trottoirs en wegen;
 • Veilige fiets- en wandelroutes;
 • Goede en voldoende straat- en parkverlichting daar waar het maatschappelijk wenselijk is;
 • Meer “blauw” op straat. Optreden tegen hufterigheid, vervuiling en wangedrag in het verkeer.

Gezondheidszorg en welzijnsdiensten:

Toegankelijke en betaalbare dienstverlening is cruciaal om de oudere bevolking gezond, onafhankelijk en actief te houden. Dit vraagt om een aangepast aanbod van bereikbare (gezondheids)zorg, welzijnsgerelateerde diensten, en opgeleide medewerkers, in de nabijheid van senioren. Een breed aanbod van zorg- en welzijnsdiensten, zoals preventie, ziekenhuizen, dagverzorgingscentra, revalidatievoorzieningen, woonzorgcentra, thuiszorg en palliatieve zorg, is nodig om aan de verschillende behoeften van senioren tegemoet te komen.

Speerpunten van de Venlose Senioren Partij:  

 • De zorg wordt dicht bij de inwoners georganiseerd. Uitgangspunt is: Breng de zorg naar de mensen i.p.v. de mensen naar de  zorg;
 • Iedereen mag vertrouwen op goede, betaalbare zorg;
 • Iedereen die hulp nodig heeft, ontvangt hulp;
 • Meer betrekken van mantelzorgers bij de ‘keukentafelgesprekken’ en ondersteuning voor mantelzorgers.

5 Eenzaamheid, communicatie, informatie:

In contact blijven met familie, vrienden en bekenden en tijdige en voor iedereen toegankelijke en praktische informatie over activiteiten en evenementen en over het Groot-Venlose “nieuws” is een belangrijk onderdeel van actief ouder worden door de Venlose senioren. Tevens voorkomt dit eenzaamheid. Informatie in al zijn vormen zorgt voor een voortdurende verbinding met de wereld over verschillende thema’s: vrije tijd, sociale participatie, gezondheidsdiensten, praktische adviezen, …
Het niet kunnen gebruiken van moderne technologie kan echter ook leiden tot sociale uitsluiting. Betaalbare toegang tot computers voor senioren uit de hele gemeente Venlo in b.v. gemeenschapsvoorzieningen en aangepaste computertrainingen kunnen helpen bij het verbeteren van de digitale geletterdheid van senioren.

Speerpunten van de Venlose Senioren Partij:

 • In alle wijken en kernen dienen, daar waar nodig, sociale ontmoetingsruimten te worden gecreëerd voor senioren en jongeren;
 • Extra aandacht voor mensen die in een isolement dreigen te raken;
 • Extra aandacht voor informatieve radio- en televisieprogramma’s voor senioren en jongeren op lokale omroep(en) en op sociale media;
 • Venlo is een ‘dementievriendelijke gemeenschap’;
 • Venlo maakt zich sterk voor het terugdringen van eenzaamheid;
 • Het realiseren van een glasvezelnetwerk in de hele gemeente.

6 Werk, inkomen en armoedebestrijding:

De Venlose Senioren Partij is overtuigd van de bijdrage van senioren aan het sociaal en economisch leven; onder andere door betaald werk en/of vrijwilligerswerk. Senioren halen hier voldoening uit . Betaald werk voorkomt mede armoede en schulden. Werken, betaald of vrijwillig, draagt bij aan hun gezondheid, bevordert intergenerationele contacten en biedt mogelijkheden tot levenslang leren.  

Wij streven naar extra ondersteuning voor de laagste inkomens. Wij willen voorkomen dat er Venlose burgers zijn die in armoede moeten leven. Opleiding en scholing moet voor iedereen bereikbaar zijn. ‘Een Leven Lang Leren’ speelt niet alleen voor veertigers die midden in hun carrièregroei zitten, maar juist ook voor Nederlanders van 50 en ouder, eigenlijk voor iedereen die op basis van hun leeftijd nu niet aan het werk komen.

Speerpunten van de Venlose Senioren Partij:

 • Iedereen aan het werk. De Venlose Senioren Partij is tegen elke vorm van arbeidsdiscriminatie;
 • Armoedepreventie en het tijdig signaleren van bestaande armoede;
 • Het faciliteren en stimuleren van een adequate laagdrempelige schuldhulpverlening;
 • ‘Een Leven Lang Leren’ geldt voor Nederlanders van alle leeftijden;

7 Mobiliteit:

Als mensen ouder worden, veranderen hun mobiliteitspatronen. Toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer voor alle wijken en kernen van Venlo is belangrijk: het zorgt ervoor dat senioren actief ouder kunnen worden in hun eigen omgeving. Mobiliteit is ook essentieel om toegang te krijgen tot diensten zoals gezondheidszorg of winkelcentra. Hierdoor blijven senioren verbonden met hun omgeving.

Speerpunten van de Venlose Senioren Partij:

 • Alle wijken en kernen van Venlo dienen met Openbaar Vervoer bereikbaar te zijn;
 • Gratis of een lager tarief voor busvervoer in de daluren voor inwoners met een laag inkomen en voor AOW-gerechtigden;
 • Het realiseren van goede en zichtbare wegbewijzering ter plaatse van de fiets-, wandel- en of ruiterpaden;
 • Met betrekking tot het openbaar vervoer dienen de problemen betreffende de toegankelijkheid en de inrichting van de opstapplaatsen opgelost te worden;
 • Het stimuleren om gebouwen, in welke hoedanigheid dan ook, rolstoeltoegankelijk te maken.

 8 Sport en Bewegen:

Voor de Venlose Senioren Partij dienen voor alle doelgroepen in de samenleving voorzieningen te zijn om te bewegen. Wij gaan er vanuit dat in ieder geval de meest voorkomende binnen- als buitensportactiviteiten in Venlo in stand worden gehouden.
Sport en bewegen zijn van sociaal belang en bij uitstek het middel als het gaat om leren meedoen voor jong en oud. Het is bewezen dat bewegen in het algemeen goed voor jong en oud is. Sport en bewegen vergroot de vitaliteit en vermindert tevens gezondheidsachterstanden.

Speerpunten van de Venlose Seniorenpartij:

 • Het in stand houden en onderhouden van voldoende binnen- en buitensportaccomodaties;
 • Het stimuleren van activiteiten die senioren en jongeren meer en langer te laten bewegen/sporten, zowel binnen als buiten en al dan niet in verenigingsverband;
 • Inrichten van ruimten voor speel- en beweegtoestellen voor alle leeftijden in de hele gemeente;
 • Het faciliteren en stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen.

9 Kunst en Cultuur:

De Venlose Senioren Partij vindt dat kunst en cultuur van grote maatschappelijke betekenis zijn en belangrijk voor jong en oud. Het maatschappelijk belang van kunst en cultuur wordt door ons onderschreven en moet voor eenieder toegankelijk zijn. Daar waar mogelijk zullen wij de verenigingen c.q. de stichtingen op het gebied van kunst en cultuur ondersteunen. Ook voor dit aandachtsgebied geldt dat wij steeds kritisch bekijken of gemeentelijke subsidies noodzakelijk zijn en op juiste plaats terechtkomen.

Wij koesteren ons cultuurerfgoed. 

Speerpunten de Venlose Senioren Partij:

 • Het ondersteunen van verenigingen c.q. de stichtingen op het gebied van kunst en cultuur;
 • Aandacht en ruimte voor de diversiteit in kunst en cultuur; (b.v. Turks en/of Moluks )
 • Het cultuur- en historisch erfgoed in onze gemeente krijgt meer aandacht.

10 Natuur en milieu:

Klimaatverandering leidt tot meer extreem weer. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid van mensen, voor de openbare ruimte en de leefbaarheid in de stad. Vergroening van de buitenruimte wordt steeds belangrijker.

Speerpunten van de Venlose Senioren Partij:

 • Het bevorderen en faciliteren van biodiversiteit;
 • De huidige ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimten dient in stand te worden gehouden en daar waar mogelijk verbeterd;
 • Bewoners betrekken bij verbetering van de openbare ruimte in dorpen en wijken;
 • Stimuleren van alternatieve, bewezen en veilige energieopwekking.

De Venlose Senioren Partij is er klaar voor. U ook?

Sjors Peeters
Lijsttrekker Venlose Senioren Partij

senioren partij Venlo 50plus Sjors Peeters tegelen

CONTACT

OVER VSP

De Venlose Senioren Partij is een lokale politieke partij die staat voor goede zorg voor iedereen in Groot-Venlo die dat nodig heeft.