Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Energietoeslag

Energietoeslag

Geacht college,

De energietoeslag helpt huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Venlo om de sterk gestegen energierekening te betalen. De toeslag van de gemeente is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Huishoudens die recht hebben op de energietoeslag mogen deze houden. Er vindt achteraf geen verrekening plaats. De toeslag valt onder de bijzondere bijstand, is een gift en telt niet mee als inkomen voor de Belastingdienst. Mensen met een uitkering van de gemeente Venlo ontvangen de toeslag automatisch. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Andere huishoudens in de gemeente Venlo met een inkomen rond bijstandsniveau – zoals sommige zelfstandigen en ouderen – moeten zelf een aanvraag indienen bij de gemeente Venlo. 

De energietoeslag is eenmalig en bedraagt oorspronkelijk 800 euro. Het Rijk heeft echter begin juli 2022 toegezegd dat de eenmalige tegemoetkoming van de energietoeslag van € 800,- wordt verhoogd met € 500,- waardoor de eenmalige tegemoetkoming in totaal € 1300,- bedraagt. 

Op uw website staat vermeld: Huishoudens met een inkomen op óf net boven het sociaal minimum krijgen eenmalig een energietoeslag van € 800,-. Een aanvraag voor deze energietoeslag was mogelijk tot 1 juli. U kunt nu geen energietoeslag meer aanvragen

Nog steeds veel mensen doen hun zaken niet digitaal. Ook de snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd zijn een punt van zorg. Veel ouderen hebben hier geen enkel probleem mee, maar er is ook een grote groep die online diensten niet wil of kan gebruiken.

Veel mensen uit kwetsbare groepen ervaren een achteruitgang in de toegankelijkheid en bereikbaarheid via het internet. Voor deze mensen is het steeds moeilijker om zelfstandig deze zaken uit te voeren. Op uw website van de gemeente Venlo staat o.a. “Houd de inloggegevens betr. DigiD bij de hand”. Na het invullen van een aantal vragen moet je aansluitend ook nog digitaal een kopie van een aantal formulieren toevoegen.

Vragen aan het college

  1. Volgens onze informatie worden organisaties overstelpt met hulpvragen van mensen die de energietoeslag willen aanvragen. Tot 1 juli jl. was dit geen probleem. De gemeente Venlo heeft echter besloten (volgens ons weten als enige gemeente in Limburg) om ná 30 juni 2022 geen aanvragen meer in ontvangst te nemen. In de overige gemeentes kan dit tot en met 31 oktober 2022 en in sommige gemeenten zelfs tot en met 31 december van dit jaar. Regelmatig komen mensen bij o.a. het Tegels Informatie Punt (T.I.P.) nog aan het “loket” om de energietoeslag aan te vragen. Dit kan echter niet meer. Vragen van medewerkers van het T.I.P. stranden dan bij beleidsmedewerkers van de gemeente Venlo die schermen met het gegeven dat dit een besluit is van het college. Hier wordt een categorie mensen getroffen die het al niet breed heeft. Door deze mensen niet te helpen komen ze mogelijk in de schulden terecht. Dit willen wij niet en wij gaan ervan uit dat het college van B&W dit ook niet wil. Bent u dat met ons eens en wilt u zich dan ook actief voor deze doelgroep inzetten?
  2. Ontvangen de mensen die een toeslag hebben aangevraagd  van € 800,00   het extra bedrag van € 500 automatisch op hun bankrekening?
  3. Ook studenten behoren vaak tot de laagste inkomens en hebben te maken met sterk gestegen energiekosten. De rechtbank van Arnhem heeft op 5 augustus 2022 geoordeeld dat de beleidsregel van het college van B&W van de gemeente Nijmegen deze onterecht uitsluit als groep voor het eenmalig verstrekken van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.  De fractie van de Venlose Senioren Partij wil van het college weten of het kennis heeft genomen van de bovengenoemde uitspraak van de rechtbank van Arnhem en vraagt u aan te geven welke gevolgen dit heeft voor studenten in Venlo.
  4. Wij vragen u eens kritisch te kijken naar de informatie op uw website met betrekking tot de aanvraag. Zo zijn wij van mening dat de informatie dat men extra formulieren digitaal moet opsturen voor aanvang van de aanvraag op de website moet komen te staan en NIET achteraf tijdens het invullen van de aanvraag.
  5. Volgens onze informatie hebben veel huishoudens die mogelijk recht hebben op de energietoeslag van €800 + € 500 en deze zelf dienen aan te vragen, zich nog niet gemeld bij de gemeente Venlo. Wij vragen het college dan ook daarom om de termijn van 1 juli te verlengen tot en met 31 december 2022. 

Namens de fractie van de Venlose Senioren Partij

Gé Vervoort