Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Hoge kosten voor energie of geldzorgen?

De kosten voor energie in het bijzonder en de kosten voor levensonderhoud in het algemeen zijn torenhoog.
Sommige mensen kunnen daardoor hun rekeningen niet of niet goed meer betalen. Vanuit de gemeente Venlo zijn er allerlei regelingen; het is niet altijd makkelijk om toegang te krijgen tot deze regelingen.
De VSP heeft in haar partij hiervoor een specialist die u mag bellen of mailen voor hulp en advies over zaken zoals de energietoeslag.
Zijn naam: Henk Hoogers (mail: info@hbvenlo.nl; telefoon: 06-41 91 90 83).
Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Eenzaamheid

Ons VSP-raadslid Gé Vervoort is als voorzitter zeer actief voor de KBO (Katholieke Ouderen Bond) in Tegelen.

Samen met pastoor zet hij zich in voor ouderen én het bestrijden van eenzaamheid. De VSP ondersteunt dit van harte!

Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Servicepunt banken

Servicepunt van Banken

Steeds meer banken sluiten hun kantoren.

De VSP pleit voor een servicepunt van banken, zodat iedereen op een kantoor terecht kan.

Bron: Dagblad De Limburger, 20-09-2022

Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Uitvoering initiatieven buurtbudget Klingerberg 

 Aan: College van B&W Gemeente Venlo 

Betreft: Schriftelijke vragen conform Art. 44 RvO 

Onderwerp: Uitvoering initiatieven buurtbudget Klingerberg 

Datum: dinsdag 21 juni 2022 

Geacht college, 

In het kader van de toekenning van een buurtbudget van € 140.000 voor de Blerickse wijk Klingerberg hebben de bewoners een dertigtal mooie, leuke of goede initiatieven aangedragen voor de wijk. 

Wijkbewoners hebben in februari 2022 door stemming 21 projecten uitgekozen die gerealiseerd moeten/gaan worden. 

Projecten op het gebied van: 

1. Aantrekkelijke omgeving: 

• Klingerbergpark opknappen en bijhouden 

• Opslag voor De Egelantier 

• Hondenpaden naast speelvelden 

• Hulp bij tuinonderhoud 

2. Duurzaamheid: 

• Verlichting op zonne-energie Wassumpark 

3. Kunst en cultuur: 

• Kabouterpad / kabouterjacht 

• Klingerberg heeft talent (jeugd) 

• Kleurrijk Klingerberg – Mural fietstunnel 

• Kleurrijk Klingerberg – beschilderen prullenbakken scholen Klingerberg 

• Beeld met als thema “Van afval naar kunst”. 

4. Omgaan met elkaar: 

• Plaatsen AED (Automatische Externe Defibrillator) 

• Clubje Nour 

• Media campagne 

5. Sport en bewegen: 

• Beweegtoestel speeltuin 

• Hondenuitrenplek voormalige schapenweide 

• Clubje Nour 

6. Verkeer: 

• Veilige weg naar school 

• Veiligheid fietsoversteeklocatie op de Klingerbergsingel vergroten 

7. Voorzieningen: 

• Light in the park 1 

• Extra prullenbak 

• Stimuleren van buurtpreventie-apps 

Nu bereiken ons geluiden van wijkbewoners van de Klingerberg dat er tot op heden nog geen enkel project is gerealiseerd. Waarbij we op willen merken dat er aangegeven is dat alle projecten in 2022 gerealiseerd zouden (moeten) worden. 

Wijkbewoners zeggen ons dat de uitvoering van de initiatieven vastlopen door “stroperigheid” van de gemeente en het pas achteraf stellen van voorwaarden om het project te realiseren. 

Ook horen wij dat er ten behoeve van de uitvoering van initiatieven door de gemeente aanvullende eisen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor het beeld “Van afval tot Kunst” en dat hiervoor door de gemeente mogelijk ook nog legeskosten voor in rekening worden gebracht. 

Vraag 1 

“Is het college het met de VSP-fractie eens dat er vaart gemaakt moet worden met de uitvoering van de gekozen initiatieven en dat de gemeente er alles aan moet doen om de bewoners maximaal te ondersteunen om de gekozen initiatieven te realiseren? Dit om de motivatie van de wijkbewoners om iets voor hun wijk te kunnen betekenen er in te houden. 

Zo nee, waarom niet?” 

Vraag 2 

Klopt het dat de gemeente legeskosten in rekening brengt voor benodigde vergunningen? Initiatiefnemers geven aan dat hierdoor minder budget beschikbaar is om het project te realiseren. Zo ja, bent u het dan met onze fractie eens dat hier dan sprake is van “We geven geld voor de realisatie van de initiatieven met de rechterhand en we pakken het met de linkerhand weer terug?” Zo nee, waarom niet? 

Vraag 3 

Kunt u ons een schriftelijk overzicht geven van de stand van inzake betreffende de realisatie van de initiatieven. Deze vraag stellen wij voor alle wijken die een buurtbudget hebben ontvangen en zien wij dus in uw antwoord ook graag voor alle benoemde wijken beantwoord. 

• Welke initiatieven zijn al in uitvoering en wanneer zullen deze zijn gerealiseerd? 

• Van welke initiatieven moet de uitvoering nog worden opgestart, wanneer zal dit gebeuren en wanneer is de verwachting dat deze zijn gerealiseerd? 

• Is de gemeente bereid om kosten die de gemeente maakt, zoals legeskosten, niet in rekening te brengen voor de uitvoering van het initiatief? Dit om de realisatie van het initiatief door mogelijke overschrijding van het budget te voorkomen. 

Namens de fractie van de Venlose Senioren Partij, 

Vera Kuijs 

Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Bebouwingterrein Hekkens

Aan:                   College van B&W Gemeente Venlo

Betreft:               Schriftelijke vragen conform Art. 44 RvO

Onderwerp:        Bebouwing van terrein Hekkens in Tegelen.

Datum:               Donderdag 18 augustus 2022

 

Geachte college,

Nederland is een drukbevolkt land. Op veel plaatsen zitten daardoor stoffen in de grond die er niet in thuis horen. Vooral op plekken waar bijvoorbeeld fabrieken hebben gestaan, zoals ijzergieterij Hekkens in Tegelen. De geschiedenis van deze ijzergieterij gaat zelfs terug naar 1890. In het verleden zijn waarschijnlijk op allerlei manieren stoffen in de bodem terecht gekomen die daar van nature niet voorkwamen.

In Nederland komt het regelmatig voor dat de bodem ernstig vervuild is. Hierbij bedoelen we dus niet een lichte verontreiniging, maar verontreiniging met gevaar voor de volksgezondheid.

De fractie van de V.S.P heeft via de media  vernomen dat er woningen gebouwd gaan worden op het terrein van de voormalige ijzergieterij Hekkens.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met de misschien ernstige vervuiling die er op deze plek in de bodem zit?
 2. Zijn op de locatie al bodemonderzoeken uitgevoerd en zo ja wat zijn de bevindingen van deze onderzoeken?
 3. Zijn er momenteel nog andere (woning) bouwprojecten in de gemeente Venlo waar van vervuilde grond sprake kan zijn? Zo ja, welke dan? Wat gaat het college hiermee doen?
 4. Kunt u ons een overzicht geven van ernstige vervuilde terreinen in de gemeente Venlo? Voor hoeveel van deze terreinen moet de bodemsanering nog worden gestart?

Namens de fractie van de Venlose Senioren Partij

Gé Vervoort

Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Energietoeslag

Geacht college,

De energietoeslag helpt huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Venlo om de sterk gestegen energierekening te betalen. De toeslag van de gemeente is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Huishoudens die recht hebben op de energietoeslag mogen deze houden. Er vindt achteraf geen verrekening plaats. De toeslag valt onder de bijzondere bijstand, is een gift en telt niet mee als inkomen voor de Belastingdienst. Mensen met een uitkering van de gemeente Venlo ontvangen de toeslag automatisch. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Andere huishoudens in de gemeente Venlo met een inkomen rond bijstandsniveau – zoals sommige zelfstandigen en ouderen – moeten zelf een aanvraag indienen bij de gemeente Venlo. 

De energietoeslag is eenmalig en bedraagt oorspronkelijk 800 euro. Het Rijk heeft echter begin juli 2022 toegezegd dat de eenmalige tegemoetkoming van de energietoeslag van € 800,- wordt verhoogd met € 500,- waardoor de eenmalige tegemoetkoming in totaal € 1300,- bedraagt. 

Op uw website staat vermeld: Huishoudens met een inkomen op óf net boven het sociaal minimum krijgen eenmalig een energietoeslag van € 800,-. Een aanvraag voor deze energietoeslag was mogelijk tot 1 juli. U kunt nu geen energietoeslag meer aanvragen

Nog steeds veel mensen doen hun zaken niet digitaal. Ook de snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd zijn een punt van zorg. Veel ouderen hebben hier geen enkel probleem mee, maar er is ook een grote groep die online diensten niet wil of kan gebruiken.

Veel mensen uit kwetsbare groepen ervaren een achteruitgang in de toegankelijkheid en bereikbaarheid via het internet. Voor deze mensen is het steeds moeilijker om zelfstandig deze zaken uit te voeren. Op uw website van de gemeente Venlo staat o.a. “Houd de inloggegevens betr. DigiD bij de hand”. Na het invullen van een aantal vragen moet je aansluitend ook nog digitaal een kopie van een aantal formulieren toevoegen.

Vragen aan het college

 1. Volgens onze informatie worden organisaties overstelpt met hulpvragen van mensen die de energietoeslag willen aanvragen. Tot 1 juli jl. was dit geen probleem. De gemeente Venlo heeft echter besloten (volgens ons weten als enige gemeente in Limburg) om ná 30 juni 2022 geen aanvragen meer in ontvangst te nemen. In de overige gemeentes kan dit tot en met 31 oktober 2022 en in sommige gemeenten zelfs tot en met 31 december van dit jaar. Regelmatig komen mensen bij o.a. het Tegels Informatie Punt (T.I.P.) nog aan het “loket” om de energietoeslag aan te vragen. Dit kan echter niet meer. Vragen van medewerkers van het T.I.P. stranden dan bij beleidsmedewerkers van de gemeente Venlo die schermen met het gegeven dat dit een besluit is van het college. Hier wordt een categorie mensen getroffen die het al niet breed heeft. Door deze mensen niet te helpen komen ze mogelijk in de schulden terecht. Dit willen wij niet en wij gaan ervan uit dat het college van B&W dit ook niet wil. Bent u dat met ons eens en wilt u zich dan ook actief voor deze doelgroep inzetten?
 2. Ontvangen de mensen die een toeslag hebben aangevraagd  van € 800,00   het extra bedrag van € 500 automatisch op hun bankrekening?
 3. Ook studenten behoren vaak tot de laagste inkomens en hebben te maken met sterk gestegen energiekosten. De rechtbank van Arnhem heeft op 5 augustus 2022 geoordeeld dat de beleidsregel van het college van B&W van de gemeente Nijmegen deze onterecht uitsluit als groep voor het eenmalig verstrekken van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.  De fractie van de Venlose Senioren Partij wil van het college weten of het kennis heeft genomen van de bovengenoemde uitspraak van de rechtbank van Arnhem en vraagt u aan te geven welke gevolgen dit heeft voor studenten in Venlo.
 4. Wij vragen u eens kritisch te kijken naar de informatie op uw website met betrekking tot de aanvraag. Zo zijn wij van mening dat de informatie dat men extra formulieren digitaal moet opsturen voor aanvang van de aanvraag op de website moet komen te staan en NIET achteraf tijdens het invullen van de aanvraag.
 5. Volgens onze informatie hebben veel huishoudens die mogelijk recht hebben op de energietoeslag van €800 + € 500 en deze zelf dienen aan te vragen, zich nog niet gemeld bij de gemeente Venlo. Wij vragen het college dan ook daarom om de termijn van 1 juli te verlengen tot en met 31 december 2022. 

Namens de fractie van de Venlose Senioren Partij

Gé Vervoort

 

Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Sluiting ABN-AMRO

Geachte college,

Nog niet zo heel lang geleden was er in zowat ieder dorp en elke buurt van de stad een bankkantoor. Al enige jaren worden bankfilialen gesloten. Via omroep Venlo vernamen wij dat de ABN AMRO bank haar kantoor in de binnenstad van Venlo op 26 augustus gaat sluiten. Wéér een bank die verdwijnt uit het straatbeeld van Venlo.

Mensen met vragen over geldzaken kunnen tegenwoordig steeds lastiger terecht bij een bankkantoor. Door de komst van digitaal bankieren sluiten steeds meer banken hun kantoren en worden klanten alleen digitaal “te woord” gestaan. Vooral ouderen hebben hierdoor steeds meer moeite om hun geldzaken te regelen.

Nederland telt sinds begin dit jaar nog maar 912 bankkantoren, terwijl dit er 5 jaar geleden nog ruim 1700 waren. Dit tot grote ergernis van ouderen. Zij missen hun loopje naar de plaatselijke bank, waar ze geregeld kwamen met vragen of om geld te storten.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB kreeg afgelopen jaren geregeld klachten binnen van ouderen die moeite hadden met de sluiting van hun bankkantoor. Aan iemand persoonlijk een vraag stellen en snel antwoord krijgen, is bijna onmogelijk geworden tegenwoordig.

Wij begrijpen dat de sluiting van banken een logisch gevolg is door de digitalisering in ons land: “Sluiting van bankkantoren is onvermijdelijk gezien de sterk teruglopende bezoekersaantallen.Veel banken hebben ruime mogelijkheden voor internetbeeldbankieren.

De generaties die zijn opgegroeid met pinpassen en internetbankieren zullen dit waarschijnlijk niet eens opmerken, maar voor eenieder die zich nog niet aan dit soort zaken heeft gewaagd vormt de sluiting van banken een probleem.

Nog steeds veel mensen doen hun bankzaken niet digitaal. Ook de snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd zijn een punt van zorg. Veel ouderen hebben hier geen enkel probleem mee hebben, maar er is ook een grote groep die online diensten niet wil of kan gebruiken.

Veel mensen uit kwetsbare groepen ervaren een achteruitgang in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten.  Voor deze mensen is het steeds moeilijker om zelfstandig dagelijkse bank- en betaalzaken uit te voeren.

Daarvoor moet er een alternatief beschikbaar blijven, zoals een loket bij de plaatselijke boek- en kantoorhandel. Banken zijn hier al mee bezig, maar dit moet klaar zijn voordat een filiaal de deuren sluit. Met name voor veel ouderen is het persoonlijk contact met hun bank vaak extra belangrijk.

Banken zouden veel meer moeten inzetten op het in stand houden van het persoonlijke contact. Als dat niet kan met filialen dan moeten er goede alternatieven zijn. De sluiting van bankkantoren is wellicht noodzakelijk, maar geef de klant dan wel een goed alternatief. Bijvoorbeeld, mobiele kantoorbussen die op vaste tijdstippen, wekelijks te bereiken zijn. Ook een speciaal nummer voor senioren, zodat deze direct in contact komt met de bankmedewerker en dus niet een heel menu moet afwerken.

De beste oplossing  voor het tekort aan bankkantoren is volgens de Venlose Senioren Partij misschien wel heel simpel: bij elk gesloten filiaal van een bank een servicepunt openen, waar mensen met vragen en problemen fysiek terecht kunnen.

Vragen aan het college

 1. Bent u net als wij van mening dat de serviceverlening bij banken in het algemeen zienderogen verandert en dat daarbij te weinig wordt stilgestaan bij de gevolgen voor met name de ouderen en de kwetsbare, niet-digitale klant.
 2. De gemeente moet een beroep doen op de maatschappelijke betrokkenheid van de in Venlo gevestigde banken Daarom vragen wij aan het college ‘om alles in het werk te stellen om een onderzoek naar samenwerking met de banken te doen en ze te willen benaderen of ze bereid zijn om gezamenlijk een voorziening c.q. servicepunt  (kantoor)  in 4 Venlose stadsdelen te willen behouden t.w. 1) Venlo 2) Tegelen-Belfeld 3) Arcen-Velden-Lomm 4) Blerick-Hout Blerick-Boekend  en daartoe in overleg te gaan met de in Venlo gevestigde banken.

Namens de fractie van de Venlose Senioren Partij

Sjors Peeters

 

Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij

Opvang Oekrainse vluchtelingen

Opvang Vluchtelingen

Aan: College van B&W Gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform Art. 44 RvO
Onderwerp: opvang Oekraïense vluchtelingen
DATUM: WOENSDAG 2 MAART 2022

Geacht college,

Sinds Rusland de oorlog in Oekraïne begon, zijn meer dan een half miljoen mensen het land ontvlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn de meeste vluchtelingen opgevangen in Polen, Roemenië en Hongarije.

De onderminister van Binnenlandse Zaken van Polen heeft bekendgemaakt dat er nu 350.000 Oekraïners in Polen zijn opgevangen.

De Europese Unie houdt er rekening mee dat zo’n 4 miljoen mensen het land uit willen en zegt dat de lidstaten de mensen ‘met open armen’ willen ontvangen.

Vraag 1

Is het college het met de fractie van de VSP eens dat ook Venlo deze vluchtelingen moet helpen en voor deze mensen haar deuren moet open zetten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2

Heeft het college van de regering al de vraag gekregen om opvangplekken voor deze vluchtelingen te realiseren? Zo nee, is het college dan bereid om de regering op korte termijn aan te geven dat Venlo desgevraagd mee zal werken aan de mogelijke opvang van deze oorlogsvluchtelingen? 

Vraag 3

Zijn er in Venlo al direct locaties beschikbaar voor deze al dan niet tijdelijke opvang en zo ja welke? Zo nee, is het dan mogelijk om op korte termijn deze locaties te realiseren en zo ja, waar en hoe?

Graag zien wij uw reactie uiterlijk dinsdag 8 maart tegemoet.

Namens de fractie van de Venlose Senioren Partij,

Wout Weijmans

Brief College van B&W Venlo

Categorieën
Begroting Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij Verkeer

Begroting ’22/’26

Uitkomst Begrotings-behandelingen 2022-2026

Wat heeft de fractie van de Venlose Senioren Partij voor de Groot-Venlose senioren bereikt:

 • Venlo is op weg om een dementievriendelijke gemeente te worden;
 • Venlo geeft samen met partners extra aandacht voor ouderenmishandeling inclusief financiële uitbuiting en partnergeweld;
 • Extra aandacht voor goed onderhouden begraafplaatsen in een groene omgeving en met fatsoenlijk onderhouden paden.
 • Hulp en ondersteuning voor 65plussers met schulden om zelf uit de schulden en uiteindelijk uit de armoede te komen.
 • Beweegtoestellen voor ouderen en minder-validen in de openbare ruimte;
 • Gratis tablets met instructie voor eenzame ouderen;
 • Verminderen van het aantal valincidenten met project “Stevig Staan”;
 • Veel aandacht voor nieuwe woonvormen voor ouderen: hofjes, verzorgingshuizen “nieuwe stijl”, levensloopbestendige woningen. 
Categorieën
Gemeente Venlo Veiligheid Venlose senioren partij Verkeer

Maatregelen verkeersveiligheid

Maatregelen verkeersveiligheid kruising Kloosterstraat-Antoniuslaan Blerick

Op de kruising van de Antoniuslaan en de Kloosterstraat moeten de bestaande verkeerslichten uiteindelijk verdwijnen. Tijdens een proefperiode zijn deze verkeerslichten al op knipperen gezet. Uiteindelijk moeten ze verdwijnen.  
Op 11 oktober 2021 heeft er over de verkeersveiligheid op de kruising Kloosterstraat-Antoniuslaan in Blerick een gesprek plaatsgevonden tussen onze fractievoorzitter Wout Weijmans, wethouder Sjors Peeters, een vertegenwoordiger van het Blerickse Wijkoverleg, de Ouderenbond Blerick en de heer Jeurissen van café “De Paerdskoel”. Mede naar aanleiding van dit gesprek neemt de gemeente Venlo een aantal maatregelen die de verkeersveiligheid op de kruising Antoniuslaan-Kloosterstraat moeten verbeteren:

 • De verkeersdrempel die er al ligt wordt aangepakt om het verkeer op de Antoniuslaan de snelheid verder te laten verlagen;
 • Het bord dat aangeeft dat er een zebrapad ligt, blijft hangen;
 • Aanbrengen van extra wegmarkering waaruit duidelijk moet worden dat de maximale toegestane snelheid dertig kilometer per uur is.